Jezioro Sławskie

Regulamin obiektu

ozdobne podkreślenie

§1 ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie całego Obiektu Regulamin Jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w obiekcie.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Pensjonatu Słoneczko.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji.

§2 DOBA POBYTOWA

1. Pokoje w Ośrodku wynajmowane są na doby pobytowe.
2. Doba pobytowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji jak najszybciej. Zastrzega się możliwość nie uwzględnienia życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych, lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego regulaminu.
4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Ośrodku w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
2. Gość obiektu nie może przekazywać pokoju, osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
3. Osoby niezameldowane w Obiekcie mogą gościnnie przebywać w pokojach od godziny 10:00 do godziny 22:00.
4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Obiektu lub innych osobach przebywających w Słoneczku.
5. Obiekt zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego jako gwarancji, w wysokości należności za cały pobyt. W przypadku odmowy gwarancji płatności Recepcjonista może odmówić zameldowania i wydania klucza do pokoju.
6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 40% wartości. Wpłata zaliczki w terminie 3 dni, od dnia złożenia rezerwacji.
7. Zaliczka faktycznie wpłacona nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowią sytuacje, po których uwzględnieniu dyrektor Ośrodka lub osoba przez niego wskazana wyrazi zgodę na jej zwrot.
8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby pobytowej, Obiekt zastrzega sobie prawo do nie zwracania opłaty za daną dobę pobytową. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych decyzję w sprawie niewykorzystanego pobytu każdorazowo podejmuje Dyrektor Ośrodka.

§4 USŁUGI

1. Ośrodek świadczy usługi zgodnie z najwyższymi przyjętymi standardami.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług. 3.Śniadania wydawane są codziennie w godz. 7.30 – 10.30.
4. Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom: – warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, – bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo objęcia tajemnicą informacji o Gościu, w tym zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 18.maja 2018 r. – profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Ośrodku, – sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie lub zgodę. Wyjątek stanowią sytuacje od których zależy bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie Obiektu.
5. Dodatkowo na życzenie Gościa, Obiekt świadczy następujące usługi: – udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 13. roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci znajdujące się pod ich opieką.
2. Gość Obiektu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia finansowego Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Dyrekcji Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.
4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
5. Obiekt zastrzega sobie ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi. Uregulowanie pełnej płatności obciążającej Gościa musi nastąpić maksymalnie w chwili wymeldowania Gościa.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Obiektu czy poza terenem Obiektu.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju/domku przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA

1. Na terenie Obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
2. W przypadku naruszenia przez Gościa i osób korzystających z usług Ośrodka ciszy nocnej, oraz spokojnego pobytu innych Gości w sposób rażący, recepcja ma prawo do obciążenia Gościa naruszającego spokój kosztami udzielonych rabatów z tytułu zakłócenia ciszy nocnej.

§9 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Obiekt akceptuje obecność psów i kotów. Zwierzęta te mogą przebywać na terenie Obiektu za dodatkową opłatą 40 za dobę. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Obiektu. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zapisu, nieczystości zostaną usunięte na koszt właściciela zwierzęcia. W przypadku powstania zniszczeń z winy zwierzęcia, koszt naprawy pokrywa jego właściciel.
2. Nie dopuszcza się przebywania w pokojach Obiektu innych zwierząt niż psy i koty bez wcześniejszego porozumienia z Recepcją Obiektu. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie Obiektu zwierząt stanowiących jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa Gości, personelu lub funkcjonowania Obiektu.
3. Na terenie Obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych.
4. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i w innych pomieszczeniach świeczek, grzałek, żelazek oraz innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek, zasilaczy urządzeń RTV, komputerowych i telefonicznych.
5. W pokojach obiektu nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych. 4. Ośrodek przetwarza dane osobowe zgodnie z wewnętrzną polityką. Klauzula informacyjna jest do wglądu w recepcji Ośrodka.
6. Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
7. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Obiektu.
8. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach obiektu i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.